فولاد ساب گستر نظریان

محصولات فولاد نظریان

فولادهای قالب های سنبه و ماتریس

SPK - AMOTIT

فولادهای سمانتاسیون

1/7131 - 1/5920 - 1/6587

فولادهای قالب های دایکاست

1/2344 - 1/2724

فولادهای قالب های پلاستیک

MO40 - 1/2312
مجموعه فولاد نظریان