فولاد ساب گستر نظریان

فریت چیست؟

فریت نوعی آهن با ساختار BCC است که در آن مقدار بسیار کمی، حداکثر 0.02٪ در دمای 723 درجه سانتیگراد، کربن حل می شود. این کربن به مراتب کمتر از آن است که بتوان در آستنیت یا مارتنزیت حل شود ، زیرا ساختار BCC فضای بینابینی کمتری نسبت به ساختار FCC دارد.

فریت مولفه ای است که به فولاد و چدن، خواص مغناطیسی شان را میدهد و نمونه بارز یک ماده فرو غناطیسی است. بنابراین به همین دلیلی است که فولاد ابزار، بالاتر از دمای سخت شدن ،غیر مغناطیسی می شود زیرا همه فریت به آستنیت تبدیل شده است.
اغلب فولادهای "خفیف" ( فولاد های کربن ساده با حدود٪ 0.2 کربن) از فریت تشکیل شده اند ، با افزایش مقادیر سمنتیت به دلیل افزایش مقدار کربن، به همراه فریت، مخلوط مکانیکی پرلیت را تشکیل می دهند. میتوان گفت در صورت رسیدن به تعادل در دمای اتاق ، هر آلیاژ کربن آهن حاوی مقداری فریت است.